Sentral godkjenning av føretak

Finn føretak

Sentralt godkjent er ei kvalitetsordning

Føretak som er sentralt godkjente har kompetanse, erfaring og system som er tilpassa deira aktivitet i byggenæringa. Desse føretaka kan dokumentere at dei har:

  • Riktig kompetanse og erfaring frå fagområdet
  • Kvalitetssikringsrutinar
  • Betalt skatter og avgifter

Som valfri tilleggsinformasjon kan føretaket opplyse at det er godkjent som opplæringsbedrift og at det har ein forsikringsordning for dei tilsette.

Sentral godkjenning - ei kvalitetsordning for bedrifter i byggenæringa

Sentralt godkjent blir administrert av Direktoratet for byggkvalitet

Sentralt godkjent er ei frivillig kvalitetsordning. Føretaka som er tekne opp i ordninga, har søkt Direktoratet for byggkvalitet om godkjenning og dokumentert at dei fyller krava.

Målet med kvalitetsordninga er at ho skal bidra til å fremje kvalitet og seriøsitet blant alle aktørar i byggenæringa. Det er straffbart å misbruke merket.